Chciałbyś wyjechać na semestr albo rok studiów za granicę, ale nie wiesz od czego zacząć? Dobrze trafiłeś! Zacznijmy od podstawowych kroków jakie warto podjąć przed wyjazdem:

Krok 1 – Zebranie informacji Dowiedzenie się z jakimi krajami, miastami i uczelniami współpracuje Twój wydział. Jeśli żadna z obecnych uczelni Ci nie odpowiada warto zastanowić się czy nie warto nawiązać nowej współpracy. Dokładną procedurę na pewno wyjaśni Ci Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus +. Bardzo istotne jest poznanie uczelni, do której chce się wyjechać – oferty programowej, zasad studiowania i zaliczania przedmiotów oraz punktów ECTS. Wiele uczelni wbrew pozorom nie prowadzi zajęć w języku angielskim, często też nie wszystkie podane kursy zostają uruchomione. Warto się zorientować także jak wygląda zaliczanie punktów ECTS pomiędzy wybraną uczelnią a Twoim wydziałem. 

Krok 2 – Rekrutacja Wzięcie udziału w spotkaniu na wydziale - tam masz możliwość zorientowania się jak dokładnie wygląda rekrutacja na danym wydziale (nie na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej obowiązują identyczne zasady). Ważne jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w terminie. Informacje odnośnie tego, jakie dokumenty trzeba dostarczyć przekaże Ci Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus +. 

Krok 3 – Kwalifikacja Kwalifikacja odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, na ogół na początku semestru letniego. Uczelnie z którymi Twój wydział nie ma podpisanej umowy często prowadzą rejestracje na studia w okresach innych niż odbywa się standardowa rekrutacja na Politechnice Warszawskiej. Warto wcześniej zorientować się kiedy upływa termin składania tam dokumentów, jeśli decydujesz się na podjęcie nowej współpracy z taką uczelnią. 

Krok 4 – Procedura aplikacyjna uczelni zagranicznej Zapoznanie się z wymogami formalnymi uczelni partnerskiej - sposobu rekrutacji oraz czy jest wymagane dostarczenie papierowej wersji Application Form, Transcript of Records i Learning Agreement. Wszystko zależy od uczelni i kraju do którego chcesz wyjechać, oraz ustaleń pomiędzy Twoim macierzystym a przyszłym wydziałem.

Krok 5 – Learning Agreement Learning Agreement jest umową pomiędzy studentem, uczelnią macierzystą oraz uczelnią przyjmującą. Określa ona program zajęć w jakich uczestniczyć będzie student oraz liczbę punktów ECTS przyznawaną za ich zaliczenie. Bardzo istotne jest by formularz został wypełniony niezwykle dokładnie. Bez względu na ustalenia z uczelnią partnerską zawsze warto go mieć przy sobie w wersji papierowej udając się na swoją wymianę - nigdy nie wiadomo, czy ktoś nie zmienił co do niego zdania.

Krok 6 – Podpisanie umowy pomiędzy PW a stypendystą programu Erasmus Przed wyjazdem konieczne jest podpisanie umowy dotyczącej warunków przyznawania stypendium na studia za granicą. Dotyczy ona okresu w jakim odbywane będą studia czy niezwłocznego powiadomienia uczelni o wszystkich planowanych zmianach.

Krok 7 – Zaświadczenie potwierdzające status studenta Erasmus Zaświadczenie potwierdzające status studenta Erasmus dołączane jest do umowy. Często jest ono wymagane przez uczelnię partnerską oraz przy wypełnianiu np. obowiązków meldunkowych. 

Krok 8 - Finanse Wysokość stypendium zależy od długości i miejsca pobytu. Stypendium przyznawane jest w ramach pokrycia kosztów utrzymania i studiowania. Należy pamiętać również o wypełnieniu i załączeniu formularza: Informacje o koncie osobistym beneficjenta. • Grupa I: Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania - 500 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium • Grupa II: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 450 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium • Grupa III: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 400 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium.

Krok 9 - Mieszkanie Do najdogodniejszych form zakwaterowania należy pokój w akademiku, warto więc skontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą na uczelni przyjmującej. Decydując się na wynajem mieszkania wspólnie z innymi Erasmusami trzeba niezwykle uważać na naciągaczy, których niestety można znaleźć wszędzie. 

Krok 10 - Zdrowie Bez względu na kraj, zaleca się wykupienie polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeszcze przed wyjazdem z Polski do innego kraju UE powinno zaopatrzyć się w dokument potwierdzający ubezpieczenie – kartę EKUZ. 

Krok 11 - Przedłużenie pobytu Istnieje możliwość przedłużenia pobytu o kolejny semestr, jednak tylko z semestru zimowego na letni. O zgodę na przedłużenie należy poprosić zarówno władze uczelni przyjmującej jak i dziekana, i Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus+.


 
Przechodząc do zasad kierujących Programem Erasmus +

I. Kto może skorzystać z programu Erasmus?
 każdy student PW zarejestrowany na studiach licencjackich, magisterskich jednolitych, magisterskich uzupełniających lub doktoranckich, bez względu na obywatelstwo,
 o stypendium na takich samych zasadach mogą także ubiegać się osoby studiujące w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym). W przypadku studiów niestacjonarnych stypendysta może ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za studia pisząc stosowne podanie,
 w momencie wyjazdu trzeba mieć ukończony pierwszy rok studiów licencjackich. Oznacza to, że warunkowo już na pierwszym roku można ubiegać się o stypendium, a wyjazd możliwy jest po uzyskaniu wpisu na drugi roku studiów,
 studenci starający się o wyjazd na trzecim roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) również otrzymują warunkowo stypendium Erasmusa. Aby wyjechać na stypendium muszą być wpisani na pierwszy rok studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających).

Zasada wielokrotnego wyjazdu W ramach Erasmusa+ można wyjechać na Studia i Praktykę łącznie: - do 12 miesięcy na studiach I stopnia (licencjackie), - do 12 miesięcy na studiach II stopnia (magisterskie uzupełniające), - do 12 miesięcy na studiach III stopnia (doktoranckie), - do 24 miesięcy na studiach jednolitych (magisterskie).

Ważne informacje
• Podczas stypendium Erasmusa nie możesz przebywać na urlopie dziekańskim ani na urlopie studenckim.
• Masz prawo ubiegać się o Indywidualny Tok Studiów (ITS) pisząc stosowne podanie.
• Stypendium musi trwać minimalnie 90 dni (3 miesiące). Krótszy pobyt wiąże się z całkowitym zwrotem stypendium. Podczas trwania stypendium Erasmus+ jednocześnie przysługują Ci wszystkie stypendia, które masz prawo pobierać, np.:
- stypendium socjalne (które może być zwiększone z tytułu zamieszkania w akademiku lub mieszkaniu prywatnym z umową najmu),
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
- zapomogi,
- Stypendium Rządu Polskiego lub rządu kraju wysyłającego,
- Stypendia innych fundacji.

II. Learning Agreement
 Każdy stypendysta przed wyjazdem musi mieć ustalony i podpisany przez polskiego Koordynatora instytutowego/wydziałowego Learning Agreement, czyli listę przedmiotów, na które będzie uczęszczał podczas stypendium Erasmus
 Można dokonywać zmiany wybranych przedmiotów do miesiąca od momentu rozpoczęcia zajęć na uczelni zagranicznej! Nie ma limitu ilości zmian. Wszystkie zamiany wpisujemy do dokumentu Changes of original LA. Zmiany można ustalać i podpisywać z polskim koordynatorem wydziałowym za pośrednictwem maila, faksu, listownie lub za pośrednictwem kolegów.  WAŻNE: Liczbę przedmiotów, pkt. ECTS, zasady przepisywania ocen, etc., należy konsultować z koordynatorem wydziałowym. Wymagania w poszczególnych wydziałach mogą się różnić. Nie ma jednolitych ustaleń obowiązujących na całej PW w tej kwestii.
 Podczas stypendium zalecane (nieobowiązkowo) jest uzyskanie 30 pkt ECTS/semestr lub 60 pkt ECTS/rok, lecz jeśli koordynator wydziałowy oraz uczelnia partnerska wyrażą zgodę, to można zrealizować mniejszą liczbę pkt. ECTS.
 Student ma obowiązek nadrobienia wszelkich różnic programowych wynikających z wyjazdu na stypendium. Sposób i termin nadrobienia różnic programowych powinien być ustalony przed wyjazdem na stypendium! Np. jeśli podczas stypendium student ma 2 obowiązkowe przedmioty i nie ma odpowiednika tych przedmiotów na uczelni zagranicznej, to po powrocie musi je zdać w sesji poprawkowej lub indywidualnie u prowadzącego. Sposób i termin przystąpienia do egzaminu należy ustalić przed wyjazdem z prowadzącym.

III. Wysokość stypendiów Należy pamiętać, że stypendia różnią się w poszczególnych latach akademickich. Stypendium na rok akademicki 2018/19 wynosi:
Kraje I grupy: 500 euro/miesiąc
Kraje II grupy: 450 euro/miesiąc
Kraje III grupy: 400 euro/miesiąc

1 semestr = 135 dni (4,5 mies.); rok akademicki = 270 dni (9 mies.) Otrzymanie stypendium na 1 semestr oznacza, że na uczelni zagranicznej student musi pozostać minimum 135 dni. Pobyt rozliczany jest co do dnia. Jeśli pobyt jest krótszy, stypendium będzie proporcjonalnie pomniejszone. Pobytu krótsze należy koniecznie zgłosić, w przeciwnym wypadku uczelnia ma prawo zażądać częściowego lub całościowego zwrotu stypendium łącznie z ustawowymi odsetkami. Pobyt może być dłuższy lecz bez zagwarantowanego zwiększenia stypendium. Jeśli pobyt będzie dłuższy należy ten fakt zgłosić najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem pobytu na uczelni zagranicznej.

 Otrzymanie stypendium na cały rok akademicki oznacza, że na uczelni zagranicznej student musi pozostać minimum 270 dni. Pobyt rozliczany jest co do dnia. Jeśli pobyt jest krótszy, należy to również zgłosić.
 Jeśli semestr na uczelni zagranicznej trwa 3, 3,5 lub 6 miesięcy również należy to zgłosić, gdyż przysługują wtedy inne stawki stypendialne.

IV. Przekraczanie granicy i legalizacja pobytu Należy pamiętać, że na pobyt dłuższy niż 90 dni konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia (pozwolenie na pobyt czasowy). W przypadku niektórych państw formalności trzeba załatwić jeszcze przed wyjazdem. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W poradniku na stronie MSZ znajdują się również użyteczne informacje:
 Jak zadbać o własne bezpieczeństwo?
 Poznaj miejscowe zwyczaje.
 Bądź przezorny przed podróżą... i w trakcie podróży.
 Napadnięto mnie lub okradziono.
 Zachorowałem, miałem wypadek.
 Utraciłem dokumenty.
 Aresztowano mnie.

V. Przyjazd i rejestracja na uczelni zagranicznej
 Zaraz po przyjeździe na uczelnię zagraniczną należy udać się do International Office i jak najszybciej zarejestrować się i podpisać Confirmation of stay – dokument potwierdzający datę przyjazdu! Po zakończonym stypendium w momencie wyjazdu należy uzyskać kolejny podpis na tym dokumencie, potwierdzający datę wyjazdu. Confirmation of stay jest bardzo ważnym dokumentem i każdy musi go mieć aby rozliczyć się ze stypendium.
 Do miesiąca od przyjazdu na uczelnię partnerską należy ustalić i podpisać Learning Agreement oraz wprowadzać do niego wszelkie zmiany – Changes of original LA. Dokumenty muszą być podpisane przez 3 osoby: student, polski wydziałowy koordynator oraz zagraniczny koordynator. Dokument można przesyłać mailem w załączniku jako skan prosząc polskiego koordynatora o podpis i jego odesłanie.

VI. Zaliczenie przedmiotów po powrocie • Okres studiów odbytych za granicą uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej.
• Gwarancję uznania okresu studiów za granicą daje podpisany dokument "Porozumienie o programie zajęć" (tzw. Learning Agreement).
• Learning Agreement i Changes of LA muszą zawierać wszystkie podpisy! (studenta, polskiego i zagranicznego koordynatora).
• O zaliczeniu stypendium i przepisywaniu ocen decyduje jednak wydział / instytut po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń wystawionego studentowi przez uczelnię przyjmującą (tzw. Transcript of Records).

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT WYJAZDÓW W PROGRAMIE ERASMUS + UDZIELAJĄ KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI.
Na poszczególnych wydziałach zasady mogą nieznacznie odbiegać od tych przedstawionych powyżej.
By poznać szczegóły odnośnie Projektu Erasmus + warto się skontaktować z Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej.

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z Ambasadorem Mobilności (Local Education Officerem) na naszej uczelni - osobą, która podpowie Ci jak aplikować na Erasmusa i rozwieje wszelkie Twoje wątpliwości.
leo.pw@esn.pl

Więcej o ERASMUScocktail - cyklicznych spotkaniach informujących o wyjazdach na Erasmusa - znajdziesz tu.

Chciałbyś znaleźć osoby, które już odbyły Erasmusa na danej uczelni? Dołącz do dedykowanej grupy na Facebooku!